PRIVACYVERKLARING - EXPORO AG

Versie 1.2 – datum 27-08-2018

§ 1 GEGEVENSBESCHERMING IN HET KORT

ALGEMENE INFORMATIE

Hieronder wordt in het kort uitgelegd wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Hieronder vindt u onze privacyverklaring, die uitgebreide informatie geeft over het onderwerp gegevensbescherming.

GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld als u ons deze aan ons verstrekt. Het kan dan bijvoorbeeld om gegevens gaan die u in een contactformulier invult. Anderzijds verzamelen onze IT-systemen automatisch gegevens op het moment dat u de website bezoekt. Daarbij gaat het vooral om technische gegevens (bv. uw browser, besturingssysteem of het tijdstip waarop u de pagina heeft opgeroepen). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos functioneert. Andere gegevens kunnen gebruikt worden om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft op elk moment het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst en de ontvanger van de van u opgeslagen persoonsgegevens en over het doel van deze opslag. Bovendien heeft u het recht om te vragen om rectificatie, afscherming of wissen van deze gegevens. Als u hierover vragen heeft – of andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming – dan kunt u die op elk moment aan ons stellen, via het in het impressum aangegeven adres. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Bovendien hebt u in bepaalde situaties het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Meer informatie hierover vindt u in de Privacyverklaring, onder ‘Recht op beperking van de verwerking’.

ANALYSETOOLS EN TOOLS VAN DERDEN

Als u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. Uw surfgedrag wordt in de regel anoniem geanalyseerd. Dit betekent, dat het surfgedrag niet tot uw persoon herleid kan worden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse, of deze voorkomen, door bepaalde tools niet te gebruiken. Meer informatie hierover vindt u in de hierna volgende privacyverklaring. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze Privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

§ 2 ALGEMENE EN VERPLICHTE INFORMATIE OVER

DE BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens heel serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften rond gegevensbescherming en deze Privacyverklaring. Als u deze website gebruikt, dan worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze Privacyverklaring wordt toegelicht welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt toegelicht hoe en met welk doel dit gebeurt. Wij willen u erop wijzen dat bij de overdracht van gegevens via het internet (bijv. als u per e-mail communiceert) veiligheidslekken kunnen optreden. Het is niet mogelijk om altijd en overal te voorkomen dat derden toegang tot gegevens krijgen.

INFORMATIE OVER DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Exporo AG, Am Sandtorkai 7020457, Hamburg, Duitsland. Telefoon: +49 (0)40 / 210 91 73 - 00, e-mail: info@exporo.com. Verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

INTREKKEN VAN TOESTEMMING VOOR GEGEVENSVERWERKING

Veel vormen van gegevensverwerking zijn alleen toegestaan als u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De door u gegeven toestemming heeft kunt u op elk moment weer intrekken. Een vormvrije mededeling per e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De verwerking die tot aan het moment van uw intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden, blijft rechtmatig.

RECHT VAN BEZWAAR TEGEN HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS IN BIJZONDERE GEVALLEN EN BIJ DIRECT MARKETING (ART. 21 AVG)

Als verwerking van de u betreffende persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6, lid 1, punten e) of f) AVG, dan heeft u te allen tijde het recht om, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens; dit geldt ook voor profilering zoals bedoeld in deze bepalingen. In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet op welke rechtsgrond de betreffende gegevensverwerking berust. Als u bezwaar maakt, dan zullen wij de persoonsgegevens waar dit bezwaar betrekking op heeft, niet langer verwerken, tenzij wij dwingend gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking noodzakelijk is in verband met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bezwaar zoals bedoeld in artikel 21, lid 1 AVG). Worden uw persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing, dan heeft u op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketingactiviteiten, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Als u bezwaar maakt, dan worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor direct marketing (bezwaar zoals bedoeld in artikel 21, lid 2 AVG).

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE BEVOEGDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Bij inbreuken op de AVG, hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk verblijven, hun werkplek hebben of waar de beweerde inbreuk is begaan. Het recht om een klacht in te dienen geldt onverminderd andere mogelijkheden tot administratief beroep of een voorziening in rechte.

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS

U heeft het recht om de gegevens, die wij op grond van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare, machineleesbare vorm te verkrijgen, of aan een derde te laten verstrekken. Als u ons vraagt om de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, dan gebeurt dit alleen indien dat technisch mogelijk is.

SSL- EN TLS-VERSLEUTELING

Om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als exploitant van de website stuurt, gebruikt deze website TLS-versleuteling. Uw verbinding is versleuteld, als u in de adresbalk van uw browser ‘https://’ in plaats van ‘http://’ ziet, plus een slotje. Is de SSL- of TLS-versleuteling actief, dan kunnen derden de gegevens die u aan ons doorgeeft niet meelezen.

VERSLEUTELD BETALINGSVERKEER OP DEZE WEBSITE

Moet u, na het tot stand komen van een overeenkomst met betalingsverplichtingen, aan ons uw betaalgegevens doorgeven (bijv. uw bankrekeningnummer ten behoeve van een incassomachtiging), dan hebben wij deze gegevens nodig om de betaling te kunnen afwikkelen. Betalingsverkeer via de gangbare betaalwijzen (automatische incasso) vindt uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Uw verbinding is versleuteld, als u in de adresbalk van uw browser ‘https://’ in plaats van ‘http://’ ziet, plus een slotje. Bij versleutelde communicatie kunnen derden de betaalgegevens die u aan ons doorgeeft niet meelezen.

INZAGE, AFSCHERMING, WISSING en RECTIFICATIE

Op grond van de geldende wettelijke bepalingen, heeft u op elk moment het recht op kosteloze inzage in de van u opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst daarvan, de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en - indien van toepassing - ook een recht op rectificatie, afscherming of wissing van deze gegevens. Als u hierover vragen heeft – of andere vragen over het onderwerp persoonsgegevens – dan kunt u ons die op elk moment stellen, via het in het impressum aangegeven adres.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Hiervoor kunt u op elk moment contact met ons opnemen via het in het impressum aangegeven adres. Het recht op beperking van de verwerking geldt in de volgende gevallen:

(1) Als u heeft aangegeven, dat uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen onjuist zijn, dan hebben wij meestal tijd nodig om dit na te gaan. Gedurende een periode, die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te kunnen controleren, heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. (2) Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was of is, dan kunt u in plaats van wissing ook beperking van de gegevensverwerking vragen. (3) Als wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar wel voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering, dan kunt u, in plaats van wissing, ook beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen. (4) Als u overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar heeft gemaakt, dan moet er een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen het zwaarst wegen, heeft u hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt heeft, dan mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen met uw toestemming, of voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering, of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat, worden verwerkt.

BEZWAAR TEGEN MARKETING E-MAILS

Hierbij maken wij er op voorhand bezwaar tegen, dat onze contactgegevens, die wij wettelijk verplicht zijn te publiceren, gebruikt worden voor het toezenden van niet uitdrukkelijk door ons aangevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van de websites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen, in het geval dat ongevraagd reclamemateriaal, zoals spam e-mails, worden toegezonden.

§ 3 FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

WETTELIJK VERPLICHTE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming benoemd.

· Exporo AG

· Functionaris voor gegevensbescherming

· Am Sandtorkai

· 7020457 Hamburg, Duitsland

· Telefoon: +49 (0)40 / 210 91 73 - 00

· E-mail: datenschutz@exporo.com

§ 4 GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE

COOKIES

De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies brengen uw computer geen schade toe en bevatten geen virussen. Cookies maken ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen. De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde ‘sessiecookies’. Deze worden automatisch gewist als u de website verlaat. Andere cookies worden op uw apparaat bewaard totdat u ze wist. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen. U kunt uw browser zodanig instellen, dat u bij het plaatsen van cookies hiervan een melding krijgt, waarbij u kunt aangeven dat cookies alleen bij wijze van uitzondering of in bepaalde gevallen worden toegestaan of volledig worden geweigerd. Ook kunt u uw browser zodanig instellen, dat de geplaatste cookies bij het afsluiten van de browser weer automatisch worden gewist. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Cookies, die noodzakelijk zijn om de elektronische communicatie te laten plaatsvinden, of om bepaalde, door u gewenste functies (bijv. een winkelwagen) aan te bieden, worden op grond van artikel 6, lid 1, punt f) AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies, om zijn diensten technisch foutvrij en optimaal te kunnen leveren. Andere cookies die soms worden opgeslagen (bijv. cookies waarmee uw surfgedrag wordt geanalyseerd) worden in deze privacyverklaring afzonderlijk besproken.

SERVER-LOGBESTANDEN

De provider van de webpagina’s verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

· het type en de versie van de browser

· het besturingssysteem dat wordt gebruikt

· de referrer-URL (de webpagina waar de bezoeker vandaan komt)

· de hostnaam van de computer die toegang tot de webpagina vraagt

· het tijdstip waarop het verzoek aan de server is gedaan

· het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met die uit andere gegevensbronnen. De gegevens worden op grond van artikel 6, lid 1, punt f) AVG verzameld. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het technisch foutvrij weergeven en het optimaliseren van zijn website – en daarvoor moeten server-logbestanden aangemaakt worden.

NEW RELIC – SERVER MONITORING EN FOUTOPSPORING

Door de server te monitoren en fouten op te sporen, zorgen wij ervoor, dat ons online aanbod beschikbaar is en de integriteit ervan gewaarborgd wordt. De gegevens die daarbij worden verwerkt gebruiken wij om ons online aanbod technisch te optimaliseren. Voor dit doel gebruiken wij de dienst New Relic Inc., t.a.v. Legal Department, 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten. New Relic is gecertificeerd voor het Privacyschild (de overeenkomst tussen de EU en de VS over de bescherming van persoonsgegevens van EU-burgers) (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNPiAAO&status=Active). New Relic verwerkt geaggregeerde performance-gegevens, d.w.z. prestatiewaarden, belastingswaarden en vergelijkbare technische waarden, die informatie geven over de stabiliteit van en eventuele afwijkingen in ons online aanbod. Bij fouten of afwijkingen, worden de individuele verzoeken van de gebruikers van ons online aanbod gepseudonimiseerd verzameld, om vast te stellen waar de oorzaak van het probleem ligt en om dit te verhelpen. Gepseudonimiseerd betekent in dit geval met name, dat de IP-adressen van de gebruikers zonder de twee laatste posities opgeslagen worden (‘IP-masking’). De geaggregeerde gegevens worden na drie maanden gewist; de gepseudonimiseerde gegevens na zeven dagen. Wij werken met New Relic, omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de veiligheid, foutloosheid en optimalisatie van ons online aanbod, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Nadere informatie over de verwerking van persoonsgegevens door New Relic vindt u in de privacyverklaring van deze dienst: https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

CONTACTFORMULIER

Neemt u via ons contactformulier contact met ons op, dan wordt de informatie die u in het formulier invult, inclusief de contactgegevens die u daar aangeeft, bij ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming aan niemand door. De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd vindt dus uitsluitend plaats op grond van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Een vormvrije mededeling per e-mail aan ons is daarvoor voldoende. De gegevensverwerking, die tot het moment van uw intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden, blijft rechtmatig. De gegevens die u in het contactformulier invult blijven bij ons, totdat u ons vraagt om ze te wissen, of uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt, of als het doel van de opslag van de gegevens wegvalt (bijv. als uw verzoek is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven gelden.

VERZOEKEN PER E-MAIL, TELEFOON OF FAX

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, dan wordt u verzoek, inclusief alle persoonsgegevens die u in verband daarmee doorgeeft (uw naam, de inhoud van uw verzoek), bij ons opgeslagen en verwerkt, met het doel om uw verzoek te behandelen. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming aan niemand door. Wij verwerken deze gegevens op grond van artikel 6, lid 1, punt b) AVG, voor zover uw verzoek samenhangt met de uitvoering van een overeenkomst, of de verwerking van de gegevens noodzakelijk is om vóór het sluiten van een overeenkomst maatregelen te nemen. In alle overige gevallen verwerken wij uw gegevens op grond van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) AVG) en/of onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, punt f) AVG), aangezien wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het effectief verwerken van aan ons gerichte verzoeken. De gegevens die u in de contactaanvraag doorgeeft, blijven bij ons, totdat u ons vraagt om ze te wissen, of uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt, of als het doel van de opslag van de gegevens wegvalt (bijv. als uw verzoek is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven gelden.

REGISTRATIE OP DEZE WEBSITE

U kunt zich op onze website registreren, zodat u op de site extra functies kunt gebruiken. De gegevens die u daarvoor invult gebruiken wij uitsluitend met het doel om u gebruik te kunnen laten maken van het betreffende aanbod of de dienst waar u zich voor heeft geregistreerd. Bij de registratie moet u de verplichte gegevens volledig invullen, omdat wij u anders niet kunnen registreren. Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in een aanbod of als die wijzigingen technisch noodzakelijk zijn, gebruiken wij het e-mailadres dat u bij uw registratie heeft aangegeven, om u hierover te informeren. De verwerking van de gegevens die u bij de registratie doorgeeft vindt plaats op grond van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) AVG). Door u gegeven toestemming kunt u op elk moment intrekken. Een vormvrije mededeling per e-mail aan ons is daarvoor voldoende. De verwerking, die tot aan het moment van uw intrekking van de toestemming al heeft plaatsgevonden, blijft rechtmatig. De gegevens die we bij uw registratie verzamelen, bewaren we zolang u op onze website geregistreerd bent. Daarna worden ze gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven gelden.

VERWERKING VAN GEGEVENS (KLANT- EN CONTRACTGEGEVENS)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend, als we deze nodig hebben om de rechtsverhouding te onderbouwen, inhoudelijk vorm te geven, of te wijzigen (bestaande gegevens). Dit gebeurt op grond van artikel 6, lid 1, punt b) AVG, dat de verwerking van persoonsgegevens toestaat voor het uitvoeren van een overeenkomst, of voor het nemen van maatregelen vóór het sluiten van een overeenkomst. Persoonsgegevens over het gebruik van onze internetpagina’s (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij uitsluitend voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of af te rekenen. De verzamelde klantgegevens worden na afronding van de opdracht of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven gelden.

GEGEVENSOVERDRACHT BIJ HET AFSLUITEN VAN OVEREENKOMSTEN VOOR ONLINESHOPS, HANDELAREN EN HET VERZENDEN VAN GOEDEREN

We geven persoonsgegevens uitsluitend door aan derden, als dat in verband met de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het leveren van de goederen, of aan de kredietinstelling die de opdracht heeft om de betaling af te wikkelen. Verder worden de gegevens niet doorgegeven, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de overdracht. Gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijv. voor reclamedoeleinden. De grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt b) AVG, dat de verwerking van persoonsgegevens toestaat voor het uitvoeren van een overeenkomst of het nemen van maatregelen vóór het sluiten van een overeenkomst.

GEGEVENSOVERDRACHT BIJ HET AFSLUITEN VAN OVEREENKOMSTEN VOOR DIENSTVERLENING EN DIGITALE CONTENT

We geven persoonsgegevens uitsluitend door aan derden, als dat in verband met de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die de opdracht heeft om de betaling af te wikkelen. Verder worden de gegevens niet doorgegeven, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de overdracht. Gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijv. voor reclamedoeleinden. De grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt b) AVG, dat de verwerking van persoonsgegevens toestaat voor het uitvoeren van een overeenkomst of het nemen van maatregelen vóór het sluiten van een overeenkomst.

§ 5 ANALYSETOOLS EN MARKETING

GOOGLE ANALYTICS

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dat zijn tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen en waarmee geanalyseerd kan worden hoe u de website gebruikt. De informatie over uw gebruik van deze website, die door de cookie wordt aangemaakt, wordt normaal gesproken aan een server van Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar opgeslagen. De opslag van cookies van Google Analytics en het gebruik van deze analysetools gebeurt op grond van artikel 6, lid 1, punt f) AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag, omdat hij daarmee zijn website en zijn marketing kan optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben op deze website de functie ‘IP-anonimisering’ geactiveerd. Dit betekent, dat uw IP-adres binnen een lidstaat van de Europese Unie of een land van de Europese Economische Ruimte (EER) wordt ingekort, voordat het naar de Verenigde Staten wordt doorgegeven. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website, gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapportages over de activiteiten op de website samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten te leveren, die te maken hebben met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres, dat uw browser aan Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Browser-plugin

U kunt uw browser zodanig instellen, dat cookies niet worden opgeslagen. Wel willen wij u erop wijzen, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u voorkomen dat de gegevens die de cookie over uw gebruik van de website heeft aangemaakt (incl. uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en dat Google deze verwerkt, door de browser-plugin te downloaden en te installeren die u hier vindt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Bezwaar maken tegen de gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt, door op de hieronder vermelde link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst, dat voorkomt dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan de website worden verzameld. Google Analytics deactiveren. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Gegevensverwerking

Wij hebben met Google een overeenkomst over de verwerking van persoonsgegevens gesloten en geven volledig invulling aan de strenge voorschriften van de Duitse autoriteiten voor persoonsgegevens.

BING ADS

Binnen ons online aanbod maken wij, op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het belang om ons online aanbod te analyseren, te optimaliseren en rendabel te exploiteren in de zin van artikel 6, lid 1, punt f) AVG) gebruik van de conversie- en tracking-tool ‘Bing Ads’ van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten. Daarbij worden cookies van Microsoft op de apparaten van gebruikers opgeslagen, zodat - als gebruikers via een advertentie van Microsoft Bing op ons online aanbod terecht zijn gekomen - het gebruik van ons online aanbod door de gebruikers geanalyseerd kan worden (‘conversiemetingen’). Microsoft en wij kunnen op deze manier zie,n dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar ons online aanbod is doorgestuurd en op een vooraf bepaalde doelpagina (de zogenaamde ‘conversiepagina’) is terechtgekomen. Wij krijgen daarbij uitsluitend informatie over het totale aantal gebruikers dat op een advertentie van Bing heeft geklikt en naar de conversiepagina is doorgestuurd. Er worden geen IP-adressen opgeslagen. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker doorgegeven.

Microsoft is gecertificeerd voor het Privacyschild (de overeenkomst tussen de EU en de VS over de bescherming van persoonsgegevens van EU-burgers) en garandeert daarmee dat het Europese recht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active).

Gebruikers, die geen deel willen uitmaken van deze tracking door Bing Ads, kunnen het hiervoor noodzakelijke plaatsen van een cookie in de instellingen van hun browser deactiveren, of gebruikmaken van de opt-out-pagina van Microsoft: http://choice.microsoft.com/nl-NL/opt-out

Nadere informatie over gegevensbescherming en over de cookies die bij Microsoft Bing Ads worden gebruikt, kunnen gebruikers vinden in de privacyverklaring van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

GOOGLE ANALYTICS REMARKETING

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing, in combinatie met de cross-device-functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Met deze functie is het mogelijk, om bepaalde marketing-doelgroepen, die met behulp van Google Analytics Remarketing gedefinieerd zijn, te koppelen aan de cross-device-functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen de op uw interesses gebaseerde, gepersonaliseerde marketingboodschappen, die naar aanleiding van uw eerdere gebruiks- en surfgedrag op één van uw apparaten (bijv. een mobiele telefoon) op u zijn afgestemd, ook op uw andere apparaten (bijv. een tablet of een pc) worden weergegeven. Als u daar toestemming voor heeft gegeven, koppelt Google voor dit doel uw browsegeschiedenis op websites en in apps aan uw Google-account. Op die manier kunnen op elk apparaat, waarop u zich met uw Google-account aanmeldt, dezelfde gepersonaliseerde marketingboodschappen worden weergegeven. Ter ondersteuning van deze functie, legt Google Analytics geauthentificeerde ID´s van de gebruikers vast, die tijdelijk aan onze Google Analytics gegevens gekoppeld worden, om doelgroepen voor de cross-device-advertenties te definiëren en aan te maken. U kunt bezwaar maken tegen toepassing van cross-device remarketing/targeting – nu en in de toekomst - door in uw Google-account gepersonaliseerde advertenties uit te schakelen; gebruik daarvoor deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

De verzamelde gegevens worden dus uitsluitend in uw Google-account bijeengebracht, als u daar toestemming voor heeft gegeven. Deze toestemming kunt u te allen tijde aan Google verlenen of hem weer intrekken (artikel 6, lid 1, punt a) AVG). Voor zover gegevens worden verzameld, die niet in uw Google-account bijeengebracht worden (bijv. omdat u geen Google-account heeft, of bezwaar heeft gemaakt tegen het samenvoegen van uw gegevens) vindt de gegevensverzameling plaats op grond van artikel 6, lid 1 punt f) AVG. Het gerechtvaardigde belang volgt uit het belang, dat de exploitant van de website heeft, om bezoekers van zijn website voor marketingdoeleinden geanonimiseerd te analyseren. Nadere informatie en bepalingen over de bescherming van persoonsgegevens vindt u in het privacybeleid van Google, op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl

GOOGLE ADWORDS EN GOOGLE CONVERSIE-TRACKING

Deze website gebruikt Google AdWords. AdWords is een online marketingprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (‘Google’). Binnen Google AdWords maken wij gebruik van zogenoemd conversietracking. Als u op een advertentie klikt, die door Google wordt weergegeven, wordt een cookie voor conversietracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies worden na 30 dagen ongeldig en zijn niet bedoeld om de gebruiker als persoon te identificeren. Bezoekt de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website en is de cookie nog niet verlopen, dan kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar deze pagina. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Websites van andere AdWords-klanten kunnen deze cookie dus niet gebruiken om u te volgen. De informatie, die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken samen te stellen voor klanten van AdWords die voor conversietracking gekozen hebben. De klanten krijgen informatie over het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en naar een pagina is doorgestuurd, die is voorzien van een conversietracking tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd zouden kunnen worden. Wilt u geen deel uitmaken van deze tracking, dan kunt u eenvoudig bezwaar maken tegen het gebruik van de conversietracking-cookie van Google, door het via de gebruikersinstellingen van uw internetbrowser te deactiveren. U wordt dan niet in de statistieken van de conversietracking opgenomen. De opslag van ‘conversie-cookies’ en het gebruik van deze tracking-tool vindt plaats op grond van artikel 6, lid 1, punt f) AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag, omdat hij daarmee zijn website en zijn marketing kan optimaliseren. Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

U kunt uw browser zodanig instellen, dat u bij het plaatsen van cookies hiervan een melding krijgt, waarbij u kunt aangeven dat cookies alleen bij wijze van uitzondering of in bepaalde gevallen worden toegestaan of volledig worden geweigerd. Ook kunt u uw browser zodanig instellen, dat de geplaatste cookies bij het afsluiten van de browser weer automatisch worden gewist. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

FACEBOOK PIXEL

Onze website maakt voor het meten van conversies gebruik van de Facebook-pixel van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten (‘Facebook’). Hiermee kan het gedrag van websitebezoekers gevolgd worden, nadat ze – door te klikken op een advertentie van Facebook - zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder. Zo kan, voor statistische doeleinden en voor marktonderzoek, geanalyseerd worden hoe effectief de advertenties van Facebook zijn en kunnen toekomstige marketingcampagnes geoptimaliseerd worden. De verzamelde gegevens worden aan ons, de exploitant van deze website, anoniem doorgegeven. We kunnen er de identiteit van de gebruikers niet uit afleiden. Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en verwerkt, waardoor een verband gelegd kan worden met het betreffende gebruikersprofiel en Facebook de gegevens, overeenkomstig het gegevensbeleid van Facebook, voor eigen marketingdoeleinden kan gebruiken. Facebook kan op die manier, zowel op webpagina’s van Facebook als erbuiten, Facebook advertenties vertonen. Als exploitant van deze website hebben wij geen invloed op dit gebruik van de gegevens. Het gebruik van de Facebook-pixel vindt plaats op grond van artikel 6, lid 1, punt f) AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van effectieve marketingcampagnes, ook op sociale media. In het gegevensbeleid van Facebook vindt u verdere informatie over de bescherming van uw privacy: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/

Bovendien kunt u in het onderdeel ‘Instellingen voor Advertenties’ de remarketing-functie ‘Custom Audiences’ deactiveren, via https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . U moet daarvoor bij Facebook aangemeld zijn. Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op uw gebruik gebaseerde advertenties van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

§ 6 NIEUWSBRIEF

GEGEVENS VOOR DE NIEUWSBRIEF

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die wij op de website aanbieden, dan hebben we daarvoor een e-mailadres van u nodig, plus informatie die ons in staat stelt om te controleren of u daadwerkelijk de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en u de nieuwsbrief daadwerkelijk wilt ontvangen. Andere gegevens worden niet verzameld, of alleen op vrijwillige basis. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor het verzenden van de aangevraagde informatie. We geven de gegevens niet aan derden door. De gegevens die u in het formulier voor de nieuwsbrief invoert worden uitsluitend op grond van uw toestemming verwerkt (artikel 6, lid 1, punt a) AVG). De toestemming die u heeft verleend voor het opslaan van de gegevens, het e-mail adres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief, kunt u op elk moment intrekken, bijv. door in de nieuwsbrief op de link ‘Afmelden’ te klikken. De gegevensverwerking die tot aan het moment van uw intrekking van de toestemming al heeft plaatsgevonden, blijft rechtmatig. De gegevens die wij bewaren met het doel om u de nieuwsbrief toe te zenden, bewaren wij totdat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt. Daarna worden ze gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons opgeslagen zijn worden hierbij niet gewist.

Verzenddienst

Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de verzenddienst salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Duitsland. Het privacybeleid van deze verzenddienst vindt u hier: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

Deze verzenddienst wordt ingezet op grond van onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG en een overeenkomst met de verwerker, zoals bedoeld in artikel 28, lid 3, eerste zin AVG. De verzenddienst kan de gegevens van de ontvangers in gepseudonimiseerde vorm, d.w.z. zonder dat ze tot een bepaalde gebruiker herleid kunnen worden, gebruiken om zijn eigen dienstverlening te optimaliseren of te verbeteren, bijv. voor de technische optimalisatie van de verzending en de weergave van de nieuwsbrief, of voor statistische doeleinden. De verzenddienst gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrief echter niet om deze zelf te benaderen en de gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Resultaatmeting (iGoDigital)

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamde ‘web-beacon’. Dit bestandje, dat één pixel groot is, wordt bij het openen van de nieuwsbrief door onze server opgevraagd of – als we gebruikmaken van een verzenddienst – door de server van die verzenddienst. Hierbij worden in eerste instasntie technische gegevens verzameld, zoals gegevens over de browser en uw systeem, maar ook uw IP-adres en het tijdstip van de oproep.

Deze informatie wordt gebruikt om de dienstverlening technisch te verbeteren. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van technische gegevens of van gegevens over de doelgroepen en hun leesgedrag. Informatie daarover kan worden afgeleid uit hun locaties (die met behulp van de IP-adressen bepaald kunnen worden) en de tijdstippen van de oproepen. De statistische informatie die wordt verzameld betreft ook de vraag, of de nieuwsbrief geopend is en wanneer en op welke links is geklikt. Deze informatie kan, vanwege technische redenen, tot individuele ontvangers van de nieuwsbrief herleid worden, maar wij, noch de verzenddienst, hebben de bedoeling om individuele gebruikers te volgen. Wij gebruiken de analyses, om de leesgewoontes van onze gebruikers te leren kennen en de inhoud die wij bieden daarop af te stemmen en ook om verschillende soorten inhoud te versturen, afgestemd op de interesses van onze gebruikers.

Het is helaas niet mogelijk om afzonderlijk bezwaar te maken tegen de resultaatmeting. Hiervoor moet u uw abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. Voor dit doel wordt onder andere ook de cookie van iGoDigital op onze website gebruikt.

§ 7 PLUGINS EN TOOLS

GOOGLE TAG MANAGER

Google Tag Manager is een oplossing waarmee wij zogenaamde website-tags rechtstreeks op een website kunnen beheren (en zo bv. Google Analytics of andere marketingdiensten van Google aan ons online aanbod kunnen toevoegen). De Tag Manager zelf (die de tags plaatst) verwerkt geen persoonsgegevens van gebruikers. Voor informatie over de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers verwijzen wij naar de volgende tekst over de diensten van Google: Gebruiksbeleid: https://www.google.com/intl/nl/tagmanager/use-policy.html

GOOGLE WEB FONTS

Om lettertypes uniform weer te kunnen geven, gebruikt deze website zogenaamde webfonts, die door Google beschikbaar worden gesteld. Als een pagina wordt opgeroepen, dan laadt uw browser de daarvoor benodigde webfonts in zijn cachegeheugen, zodat teksten en lettertypen correct kunnen worden weergeven. Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Google komt hierdoor te weten, dat onze website via uw IP-adres is opgeroepen. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Als uw browser Web Fonts niet ondersteunt, dan wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt. Nadere informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

SALESFORCE

We maken gebruik van het het CRM-systeem van de aanbieder salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Duitsland, om sneller en efficiënter op verzoeken van gebruikers te kunnen reageren (gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG).

Salesforce is gecertificeerd voor het Privacyschild (de overeenkomst tussen de EU en de VS over de bescherming van persoonsgegevens van EU-burgers) en biedt daarmee een extra garantie, dat het Europese recht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens wordt nageleefd bij verwerking van de gegevens in de VS (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active).

Salesforce gebruikt de gegevens van de gebruikers uitsluitend voor de technische verwerking van verzoeken en geeft deze niet door aan derden. Om Salesforce te kunnen gebruiken, moet minimaal een geldig e-mailadres worden opgegeven. Gepseudonimiseerd gebruik is mogelijk. Tijdens de verwerking van serviceverzoeken kan het noodzakelijk zijn om verdere gegevens te verzamelen (naam, adres).

Gebruikers die niet akkoord willen gaan met het verzamelen en de opslag van hun persoonsgegevens in het externe systeem van salesforce kunnen serviceverzoeken op een andere wijze bij ons indienen: per e-mail, telefoon, fax of post.

Nadere informatie voor gebruikers is te vinden in de privacyverklaring van salesforce: https://www.salesforce.com/nl/company/privacy/

Handelsplatz

Das Kaufangebot wurde erfolgreich abgelehnt.

Handelsplatz

Leider konnte kein entsprechendes Kaufangebot gefunden werden.

Handelsplatz

Die Frist von 2 Tagen für das Ablehnen des Kaufangebotes sind vorrüber.